GÖRSEL SANATLAR DERSİ /ALINTIDIR

 

SANATIN ÖNEMİ

İnsan hayatında sanat eğitiminin önemi

Sanat eğitimi, kuşkusuzdur ki yaratıcılığı geliştirir. Bu nedenle sanat eğitimi önemlidir. Sanat eğitiminin amacı, öğrencilerin algısal yetilerini geliştirmek, zihinsel birikimlerini görsel biçimler ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve kendini özgürce ortaya koyabilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda amaç sadece sanat yapan kişiler yetiştirmek değil, sanatı seven ve kültürü algılayan bireyler yetiştirmektir. Yani herkesin sanatçı olması mümkün olmasa da, sanatı anlayan ruhu kazandırmaktır.

Bu nedenle eğitim sistemleri içerisinde sanat eğitimine önem verilir. Çünkü sanatın kazandırdığı yaratıcılık, düşünce aktarımı, ifade özgürlüğü, el becerileri, kültür birikimi insan için yaşamın her alanında kendini gösterecektir.

Bir sanat alanı içinde resim
Resim, kişinin iç dünyasını ve düşünce yapısını ortaya koyma geliştirme aracıdır. Resim ile benliğin yansıması oluşur. Resim aynı zamanda bir iletişim aracıdır. Bireyin zekası, sosyo-kültürel edinimleri ve psikolojik özelliklerini çevresiyle paylaşmasına olanak sağlar. Bireyin ortaya koyduğu resim sadece teknik bir beceri değil, bilgisel aktarımındaki beceriyi de açığa çıkarır. İnsan yaptığı resimde kendisine ait bir parçayı yansıtır, duygularını ortaya koyar. Öyle ki resim çağlar boyu toplumsal bir eleştiri olarak bile işlev görmüştür. Birçok sanatçı toplumsal ve politik olaylara olan tepkilerini resim ile ifade etmişlerdir. Geçmişten günümüze resim, tarihi belgeleme görevi de görmüştür. Fotoğraf makinasının olmadığı dönemlerde insanlar zamanı görüntülemek için resimden yararlanmışlardır. (Osmanlı imparatorlarının portreleri, Avrupa tarihindeki soylular ve halkın yaşantısı gibi…) İnsanların yaşayış tarzı, maddi ve manevi özelliklerini resim ile ortaya koymuşlardır. Tüm bunların yanı sıra resim, psikolojide de kullanılan önemli bir tanı aracıdır. İnsanların psikolojik sorunlarını belirlemede resim yardımcı olur. Resim birçok sanat alanı gibi düşünceyi dışa vurmaktır. Ama resmin belki de en önemli özelliği eline kağıt, kalem alan her bireyin iyi veya kötü kendini ifade edebilme kolaylığı sağlamasıdır.

Çocuk resmi ve özellikleri
Çocukların dünyasında birçok sanat etkinlikleri içinde resmin daha farklı bir yeri vardır. Çocuk tüm zihnini resim ile ortaya koyar. Çocukluk döneminde otokontrol gelişmediği için çocuk tüm düşüncelerini, hissettiklerini bütün açıklığıyla ortaya döker. Bu nedenle çocuğun resmi, olduğundan çok daha fazla şey ifade eder. Resim çocuğun psikolojisinin, gelişiminin, becerilerinin bir göstergesidir. Bir çocuğun resmine bakarak çevresi ve ebeveynleri ile olan sorunları ile ilgili ipuçları edinilebilir çocuk resmi klinik açıdan çocuğun psikolojisini anlamayı sağlar. Çünkü çocuk resim yaparken doğaldır. Hiçbir şeyi yansıtmaktan çekinmez. Bu tutumda çocuğu gözlemleyen kişiye avantaj kazandırır.

Çocuk resminde kullanılan figür ve çizgilerin yorumlarına göz atacak olursak;

BAŞ: Çok küçük çizilen kafa, çocuğun kendini bilgi bakımından yetersiz görmesi, çok büyük çizilen kafa çocuğun daha başarılı olmaya arzu duyması anlamına gelebilir.

AĞIZ: Birçoğunun ağzı eksik göstermesi iletişim sorunu olduğuna işaret edebilir. Konuşma ve dil sorunu olan çocuklar büyük ağzı çizerler.

KULAK: İşitme zorluğu olan çocuklar büyük kulaklar çizebilirler.

AYAK: Kendine güven duyma isteğini gösterir. Ayağın çizilmemesi çocuğun kendini güvensiz hissettiği anlamına gelir.

KOL: Resimde kolların çizilmemesi güvensizliği dile getirir.

EL: Ellerin çizilmemesi çevresel iletişimde uyum güçlüğünü yansıtabilir.

DİŞ: İri çizilmiş dişler saldırganlığı ifade edebilir.

Tabii ki, tüm bu yorumlar çocuğun yalnız bir resmi ile değil, klinik olarak incelenmesi sonucunda belirlenebilir. Çocuğun resimsel özellikleri her yaş döneminde değişiklik gösterir. İlk çizilen karalamalar giderek sanatsal oluşuma dönüşür. Ergenlik döneminde çizgiler kendini bulur.

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ NİÇİN VE KİMLER İÇİN GEREKLİDİR?

Dengeli, sağlıklı ve ileri düşünen bir toplum için önemli unsurlardan biri sanattır. Sanatın gelişmişliği bir toplumun gelişmişliğiyle paraleldir. Bu açıdan baktığımızda gelişmeyi artırmak için sanat eğitimine ihtiyaç vardır ve eğitim öğretimde vazgeçilmez olmalıdır.

Estetik ve güzeli bilen bir toplum yetiştirmek için sanat eğitimin gereklidir. Sanattan kastımız sadece plastik sanatlar olmamalıdır. Sanat eğitiminden bahsederken de sadece plastik sanatlar eğitimi değil, dramatik, ritmik, ve fonetik sanatları da içine alan geniş bir alanı düşünmemiz gerekmektedir. Burada görsel sanatlar eğitimi devreye girer ; çünkü hepimiz biliyoruz ki görerek öğrendiğimiz bilgiler daha kalıcı ve daha kapsamlı olmaktadır.

Özellikle ilk ve orta öğretimde görsel sanatlar eğitimi diğer derslerden ayıt edilmeksizin eğitimin ana derslerinden olmalıdır. İçinde bulunduğumuz toplumun gelişmesini istiyorsak hedefi baştan belirlemeli, yaratıcı düşünen, kendini ifade edebilen, anlayan , kavrayan, yargılamayan bireyler yetiştirmeli, bunu yapmak için de hangi derslerin ne kadar önem arz ettiği de bilinmelidir.

Görsel sanatlar eğitimi kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan, kişilere eğlenmeyi ve heyecanlarını doğru biçimde yönlendirmeyi öğreten eğitim faaliyetleridir. Şu da bilinmelidir ki görsel sanatlar eğitiminde baz alacağımız şey yetenek olmamalıdır. Çünkü sanat sadece yetenekli kişiler için ya da bir birey , öğrenci , bir toplum için geçerli değildir. Herkes için , her yaştaki bireyler için geçerlidir sanat eğitimi.

İnsan hayatında önemli bir yere sahiptir aslında. Sosyal ilişkiler, işbirliği, yardımlaşma, üreten olma açısından da gereklidir. Görsel sanatlar eğitiminin önemi yadsınamaz. Özellikle öğrenme ve gelişim sürecinde etkin bir role sahiptir. Eğitim öğretimin en önemli yardımcılarındandır. Eğitim sadece okulda, sıralarda düz anlatımla yapılan bir süreç değildir. Aynı zamanda görerek, bizzat uygulamalar yaparak, katılımcı şekilde yapılan bir süreçtir.

Görsel sanatlar eğitiminde şöyle bir kanı oluşmamalıdır. Sanat eğitimi sanatçı yetiştirmek için değil; yetiştirmek durumunda olduğu her kişiyi yaratıcılığa yöneltip, onun bilgisel, bilişsel, duyusal ve duygusal eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.

Bir şekilde duyguların ifade edilmesine yardımcıdır görsel sanatlar eğitimi. Bireyin deşarj olmasında toplumla iç içe, paylaşabilen, kolay kavrayabilen, kendine güvenen olmasında önemlidir. Sığ düşüncelerin dışına çıkarak, daha aydın ve geniş düşünebilen bir birey olma yolunda önemli bir unsurdur.

Sanat eğitimi almış, sanatla yoğrulmuş bir bireyin bakış açısı da değişir. Çünkü sadece kendi doğruları kendi zevkleri üzerine kurulu bireyler yerine, çevresine ve etrafındaki kişilerin de doğrularına, onların zevklerine, sanatına saygı gösteren, kültürel açıdan birikimleri olan insanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır görsel sanatlar eğitiminde.

Görsel sanatlar eğitiminin gerekliliği her fırsatta dile getirilmeli ve üzerinde durularak, önemi artırılmalıdır. Bir yapıtında Herbert Read, , sanat ve eğitimin gerekliliğini sanatsız toplumların dengelerini kaybedeceğini öne sürerek açıklar.

Şu bir gerçektir ki sanat her toplum ve her birey için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Yeterince sanat eğitimine özen gösterirsek elde edeceğimiz başarılar ve kaydedeceğimiz ilerlemeler bizleri daha iyi bir seviyeye ulaştıracaktır.
alıntı: http://www.gorselsanatlardersi.com/

1 kahramanoz.wordpress.com KİŞİSEL PORTFOLYO VE İLETİŞİM SAYFASI
2 egitsite.wordpress.com SANAT  EĞİTİMİ ZÜMRESİ
8 ustyetenekliler.wordpress.com ÜSTÜN YETENEKLİLER
15 kahramanmakale.wordpress.com MAKALE
16 estetikarts.wordpress.com SANAT FELSEFESİ

https://egitsite.wordpress.com

GÖRSEL SANAT NEDİR ?

Görsel sanatlar, güzeli işlevsel olarak değil estetik olarak kuramlayan güzel sanatların görsellik boyutudur.

Bu terim ilk defa Fransızcada beaux arts olarak, resim, heykel, baskı gibi görsel sanatları tanımlamak için kullanılmıştır. Günümüzde sanatı zanaatten ayırmak içinde kullanılır. Ülkemizde de müfredat oturmasada resim dersini daha kapsamlı hale getirmek için bu derse Görsel Sanatlar denmiştir.

OKRMNOZCLK REFERAns dersler (28) copyATÖLYEDEN DRAMA

OKRMNOZCLK REFERAns dersler (30) copyOKRMNOZCLK REFERAns dersler (33) copy  OKRMNOZCLK REFERAns dersler (19) copy OKRMNOZCLK REFERAns dersler (14) copyMAKET OKRMNOZCLK copy oyun haMURU OKRMNOZCLK RESİM DERSİ copyOKRMNOZCLK REFERAns dersler (11) copy OKRMNOZCLK REFERAns dersler (12) copy

ScreenShot011ScreenShot012ÇANAKKALE Ö KAHRAMAN ÖZÇELİK  ScreenShot006         ScreenShot017 ScreenShot020 ScreenShot022  ScreenShot026ScreenShot015ScreenShot016ScreenShot013ScreenShot014ScreenShot027ScreenShot005ScreenShot025ScreenShot010ScreenShot009

Resim

Soyut

Natürmort

Figüratif

Portre

Slayt

Duvar Boyama

Önemli Ressamlar ve Eserleri

Özgün Baskı

Gravür

Serigrafi

Taş Baskı

Ağaç Baskı

Özgün Baskı Sanatçıları

Heykel

Rölyef

Büst

Anıt Heykeller

Sanatçılar ve Eserleri

Seramik ve Cam

Fotoğrafçılık

Teknik Bilgiler

Sanatçılar ve Çalışmaları

Grafik

Karikatür

Illustrasyon

Manga

Animasyon

Çizgi Film

Çizgi Roman

Anime

Amblem/logotype

Grafik, Resim, 3d Yazılımları

Geleneksel Sanatlar / Geleneksel El Sanatları- Zanaatlar

” Geleneksel El Sanatları ” konu başlığı altında, tüm toplumlara ve kültürlere ait – geçmiş / şimdi – örnekleri ve bilgileri de vermeye çalışacağız.

Süsleme Sanatları

Ebru

Tezhip

Hat Sanatı

Minyatür

Kalemişi

Bezeme

Mozaik

EL YAZMALARI

Hammaddesi Metal Olan Geleneksel Sanatlar

Demircilik

Bakırcılık

Bıçakçılık

Altın – Gümüş İşleri

Telkari

Savat

Hammaddesi Toprak Olan Geleneksel Sanatlar

SERAMİK

ÇİNİ

ÇÖMLEK

Hammaddesi Tahta-Ağaç Olan Geleneksel Sanatlar

Ağaç – Ahşap İşçiliği

Baston Asa

Müzik Aletleri Yapımı

Semercilik

Kaşıkçılık

Hammaddesi Taş Olan Geleneksel Sanatlar

Taş İşçiliği (Mimaride kullanılan Taş İşçiliği, Çeşmeler, Mezar Taşları)

Mermer İşçiliği

Süs Taşları İşçiliği

Lüle Taşı İşçiliği

Oltu Taşı İşçiliği

Hammaddesi Cam Olan Geleneksel Sanatlar

Hammaddesi Hayvansal Olan Geleneksel Sanatlar

Hammaddesi Hayvansal Lif Olan Geleneksel Sanatlar

1)Kimyasal Yapılarına Göre:

2)Hayvandan Elde Ediliş Şekillerine Göre:

3)Lif Uzunluğuna Göre:

Yün ve Kıllar

Hammaddesi Hayvansal Deri Olan Geleneksel Sanatlar

Yemenicilik

Çarık

Cilt İşleri

Kat’ı

Gölge Oyunu Tipleri

Tarım, Mutfak Araçları Yapımı

Kemik , Boynuzdan Yapılan El Sanatları

Aksesuar İşleri

Hammaddesi Bitkisel Lif Olan Geleneksel Sanatlar

Hasır Dokuma

Sepet Örücülüğü

Nazarlık

İşlemeler

Örgüler

Yöresel örgüler

Oyalar

Çoraplar

Dokumalar

1)Mekik Dokumalar:Kumaş Dokuma, Siirt Battaniyesi, Kolan, çarpana dokuma

2)Kirkitli Dokumalar:

A)Kirkitli Düz Dokumalar:Kilim, Cicim, Zili (sili), Sumak

B)Kirkitli Havlı dokumalar:Halı

3)Mekiksiz Dokumalar alaz, Kolan, çarpana (kartlı, kartsız dokumalar)

4)Dokusuz Dokular (Keçe)

Sıkıştırma İşleri (Keçe)

-Tepme Keçelerin Tarihi Gelişimi, Renk, Desen, Teknik ve Kullanım Özellikleri

Geleneksel Sanatlarda Renk, Desen, Boyamacılık

Türk El Sanatları Tanıtma Derneği

Ayrıca;

Temel Tasarım

Sanatın Elemanları :Çizgi,Renk,Biçim,Form,Doku,Valör,Espas.

Sanatın İlkeleri : Denge,Ritm,Hareket,Zıtlık,Bütünlük,Vurgu,Motif.

Görsel Tasarım İlkeleri

Şekil – Zemin Anlatımları

Görsel Ritm

Zıtlık

Egemenlik-Odak Noktası

Düzlem

Görsel Denge

Görsel Tasarım Öğeleri

Leke

Nokta

Hacim

Çizgi

Renk

Doku

Biçim

Ölçü

Biçimlendirme Teknikleri (2 Boyutlu)

Karakalem

Füzen

Marker

Sulu Boya

Pastel Boya

Guvaj Boya

Kuru Boya

Yağlı Boya

Akrilik

Lavi

Baskıresim

Parmak Boya

Kolaj

Vitray

Karışık Teknik

Grafiti Sanatı

Batik

Fresk

Biçimlendirme Teknikleri (3 Boyutlu)

Origami

Mask

Mozaik

Büst

Artık Malzemeler

Maket

Mimari

Dönemler, Üsluplar ve Eserler

Mimarlar

ATÖLYE  KURALLARIMIZ
1. Teneffüste bir sonraki dersin kitaplarını hazırlarım.
2. Ders zili çalınca öğretmenimi sıramda beklerim.
3. Derste öğretmenimi sessizce dinlerim.
4. Derste arkadaşlarımı rahatsız etmem.
5. Parmak kaldırarak söz hakkı alırım.
6. Arkadaşlarımın sözünü kesmem.
7. Teneffüs zili çalınca öğretmenimden izin alarak çıkarım.
8. Dolabımı düzenli tutarım.
9. Sınıfta koşmam.
10. Yerlere çöp atmam.
11. Sınıfımızın araç ve gereçlerini dikkatli kullanırım.
12. Arkadaşlarımla kavga etmem onlarla iyi geçinirim.
13. Sınıfımı ulusal, il ve ilçe genelindeki yarışmalarda en güzel şekilde temsil ederim.
Tüm bu kuralları uygular vatanıma ve milletime hayırlı bir insan olmak için elimden gelen gayreti gösteririm.

GÖRSEL SANATLAR Dersi ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK VE TEFTİŞİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

DERSLİĞİN FİZİKİ DURUMU:

Derslikler MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 145. Maddesine göre düzenlenir.

1.1. Sınıf seviyesine ve programa uygun ders araçları bulundurulur.

1.2.Dersliklerde bulunan dayanıklı taşınırlar, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 8 numaralı eki “Dayanıklı Taşınırlar Listesi”ne yazılarak, ilgili derslik sorumlusuna “Devir Kurulu” tarafından devredilir ve anılan liste bulunduğu yere asılır (Taşınır Mal Yönetmeliği, Madde: 33).

1.3.Belirli gün, hafta ve programlarla ilgili afiş, resim ve panolar süresi içerisinde sergilendikten sonra kaldırılır (MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığının 23/11/1992 tarih ve 1992/54 sayılı Genelgesi.

1.4.Dersliğin her gün/her devrede temizliği yaptırılır. Çöp sepeti bulundurulur.

1.5.Teneffüslerde pencereler açılarak dersliğin havalandırılması sağlanır.

1.6.Öğretim yılı süresince öğrenci-öğretmen iş birliği ile geliştirilen ve güncelleştirilen Atatürk Köşesi oluşturulur (KTY. Madde:8, İKY. Madde:145)

1.7.Millî bayramlar, belirli gün ve haftalarda süsleme yapılır. Dersliklerde duyuru ve öğrenci etkinlikleri panosu yer alır (İKY, Madde: 145).

1.8. Öğretmenlerce, derslik ve okul kütüphanesindeki kitapların iyi kullanılması ve korunması sağlanır. (İKY, Madde: 70)

1.9.Öğrenciyi etkin kılacak eğitim ortamı hazırlanır.

1.10.  Dersin öğretim programlarında gösterilen ders araç ve gereçleri sağlanarak, uygun bir yerde muhafaza edilir (İKY, Madde: 150).

1.11.  Olanaklar ölçüsünde ders araç-gerecin bakımı ve onarımı yapılır.

1.12.  Sınıf kitaplığındaki kitaplar sınıf kitaplık defterine kaydedilir. Öğretmenin kişisel çabasıyla sağlanmış kitap ve araçlar sınıfın malı sayılır. Öğretmenin okul veya sınıf değiştirmesi durumunda kitaplar aynı sınıfta bırakılır (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 146).

1.13.  Sınıf kitaplığında sınıf seviyesine ve derslerin özelliğine uygun yeteri kadar kitap, yazım kılavuzu, Türkçe sözlük, ders programları ile kaynak kitaplar bulundurulur (İKY, Madde: de: 147).

1.14.  MEB İGM nün 04/08/2005 tarih ve 2005/70 sayılı Genelgesi uyarınca; ilköğretim okulu öğrencilerinde ortak duygu ve bilincin oluşması amacıyla belirlenen 100 Temel Eser bulundurulur.

1.15.  Özel öğretim kurumlarında: dersin öğretim programına uygun araç gereçler bulundurulur (ÖÖKASY. Madde:34).

EĞİTİM – ÖĞRETİM DURUMU:

2.1.Öğretmenler tarafında Ünitelendirilmiş yıllık planlar; “Görsel Sanatlarda Biçimlendirme”, “Görsel Sanatlar Kültürü”, ve “Müze Bilinci’’ öğrenme alanları ile temel becerileri, kazanımları, Atatürkçülükle ilgili konular ve Ara disiplinleri kapsayacak (GSDÖP.sayfa:10-15) şekilde yapılır ve derslere hazırlıklı ve planlı girilir. Planın bir nüshası Okul yönetimine elektronik ortamda verilir ve bir nüshasını da öğretmen yanında bulundurur (İKY; Madde: 64, 95, 98; Planlama Yönergesi; TD. 2551,2575, İGM. 26.11.2007 tarih ve 19413 sayılı yazısı).

2.2.Her dersten en az bir hafta öncesinde yapılacak çalışma ile ilgili dokümanları, kullanılacak teknikle ilgili getirmeleri gereken malzemeleri öğrencilere bildirilir.

2.3.Ele alınacak konuyla ilgili öğrencilerin düşünsel ve duyuşsal hazır bulunuşluluğunu sağlayacak hazırlıkları yapılır.

2.4.Öğrencilerin ilgili dersten edinmesi planlanan kazanımlara ilişkin etkinlik örneklerini programdan seçmeli ya da kazanımlara yönelik etkinlikleri çevresel ve kültürel faktörleri, coğrafi özellikleri, öğrencilerin gelişim düzeylerini, ilgi ve ihtiyaçlarını, ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak hazırlamalıdır.

2.5.Öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için, uygulama öncesinde öğrencilere ve çalışma mekânlarına yönelik gerekli güvenlik önlemlerini mutlaka alınmalıdır.

2.6.Öğrencileri derse karşı güdülemek ve istekli hale getirmek amacıyla; ele alınacak konu ile ilgili küçük araştırmalar yapmaya yönlendirilmeli, öğrencilerden çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, mani, öykü, masal, efsane, atasözü, fotoğraf, resim, afiş gibi ürünlerinden birini veya birkaçını sınıfa getirmeleri istenmeli, bunun yanı sıra öğrencilerin kendi yazdıkları öykü, masal, şiir, şarkı sözü, çektikleri fotoğraf vb. dokümanları getirmeleri sağlanır.

2.7.Öğrencilerin,  belirlenen teknik ve yönteme uygun, öğretmen tarafından önceden söylenen araç-gereç ve temizlik malzemelerini temin ederek derse hazırlıklı gelmeleri sağlanır.

2.8.Süreç içerisinde, ele alınacak konu ile ilgili sorular sorulmalı, bu sorular yoluyla öğrencilerin günlük yaşamlarıyla ilişki kurulmalı, onların önceden edindikleri bilgileri hatırlamaları sağlanmalıdır. Böylece öğrenciler cesaretle, öz güvenle ve istekle uygulamaya hazır hâle gelmeleri sağlanır.

2.9.Öğrencilerin yeni edinecekleri bilgi ve becerilere ait özel önem taşıyan kavram ve sözcükler üzerinde bilgi, deneyim, düşünce ve görüşleri saptanmalıdır. Düşünce ve görüşlerini çeşitli yollarla (sözel olarak, drama aracılığıyla vb.) özgürce ifade etme fırsatı verilir.

2.10.  Ders süresince öğrenilecek bilgiyi öğrencinin hayatında nerelerde kullanacağı ya da onlara hangi yeterlikleri kazandıracağı hakkında bilgi verilmeli, bu bilgilerin günlük hayatla bağlantısı kurularak öğrenciler derse karşı motive edilir.

2.11.  Öğrenciler yöneltilen sorularla, verilen örneklerle önceki bilgilerinden yola çıkarak zihinlerinde yeni bilgileri yapılandıracakları alanı oluşturmaktadırlar. Bilgilerin bu alana transfer edilmesi ve kalıcılığın sağlanması için yeni bilgileri öğrencilerin keşfederek ulaşacakları öğrenme yaşantıları oluşturulur.

2.12.  Bu bölümde, ders sürecinde kullanılacak yöntem ve tekniklerle ilgili gerekli açıklamalar yapılmalıdır. Yapılacak olan açıklamalarda yine bazı kural ve önlemleri öğrencilerin keşfetmeleri sağlanır.

2.13.  Öğrencilerin ele alınan konuyu özgürce çalışarak ortaya koymaları için gereken ortamı hazırlanır.

2.14.  Ders boyunca konsantrasyonlarını bozmadan ve onlara hissettirmeden öğrenciler denetlenir, gözlem yapılır ve güvenlik önlemleri alınır.

2.15.  Malzemesi olmayan ya da eksik olan öğrenciler için, sınıfta bir paylaşım ortamı oluşturulur. Ancak,   malzemesiz ya da eksik malzeme ile derse gelmeyi alışkanlık haline getirmemeleri konusunda, öğrencileri kırmadan, rencide etmeden gereken önlemler alınır.

2.16.  Çalışmalar, duruma göre bireysel ve grup çalışmaları şeklinde yürütülmelidir. Uygulamalarda, grup çalışmalarına sık-sık yer verilir.

2.17.  Derse katılmak istemeyen, çeşitli nedenlerle derse yoğunlaşamamış öğrencilerin bireysel farklılıklara uygun, ilgilerini çekecek öğrenme ortamları yaratarak derse katılımları sağlanır. Katılımın sağlanmasında zorlayıcı olunmaz, öğrencilerin hoşlandıkları, ilgilerini çekebilecek olan konulardan yola çıkılır.

2.18.  Öğrencilerin, yaptıkları çalışmalar hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşmaları sağlanır.

2.19.  Çalışmaların tamamı mutlaka sergilenir. Böylece öğrenciler öz güven duygusu kazanacak,  eserlerinin sergilenmesinden haz alacak ve onur duyacaklardır. Panoya asılan çalışmaların sürekli aynı öğrencilere ait olmamasına dikkat edilmeli, her öğrencinin çalışmasına yer verilmelidir.

2.20.  Öğrencilere birinci sınıftan itibaren karşılıklı duygu, düşünce ve bunların bir ürünü olan çalışmalara saygı duymaları gerektiği kavratılmalıdır. Tamamlanan çalışmalarla ilgili duygu ve düşüncelerin paylaşımı sırasında öğrencilerin birbirlerini kesin yargı ve olumsuz ifadeler kullanarak eleştirmeleri engellenmelidir.

2.21.  Süreç içerisinde ele alınan konu gerekli yerlerde Atatürkçülük, diğer dersler ve ara disiplinlerle ilişkilendirilmelidir.

2.22.  Dersin sonunda sınıf / atölye mutlaka temizlenmelidir.

2.23.  Derslerde, Türkçe’nin doğru ve etkili kullanılmasına gereken önem verilir (İKY. Madde:6/c).

2.24.  Bütün etkinliklerde; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu gereği, Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Türk Milli Eğitiminin Temel ilkeleri göz önünde bulundurulur.

2.25.  Atatürk ilkeleri ve devrimleri ve düşünceleri sebep sonuç ilişkisi içerisinde öğrencilere kavratılır.

2.26.  Öğretmen kılavuz kitabı, ders anında el altında bulundurulur ve kullanılır.

2.27.  Öğrencilerin de hazırlıklı gelmelerini sağlayıcı çalışmalar yapılır.

2.28.  İşlenecek etkinliğe uygun araç ve gereçler hazır bulundurulur ve kullanılır.

2.29.  Öğrenci çalışma kitapları kullanılır.

2.30.  Etkili iletişim için beden dili kullanılır (ses tonu, jest ve mimik hareketleri, göz teması vb.).

2.31.  Etkinliklerde öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınır.

2.32.  İşlenen konuların özelliğine uygun olarak, okulda derslik dışındaki BT sınıfı, kütüphane, çok amaçlı salon, v.b. bölümler kullanılır

 1. 3.      Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme

3.1.Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32-50. maddelerde belirtilen hükümlere uyulur.

3.2.Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarda belirtilen amaçlar ve kazanımlar esas alınır(İKY Madde:32).

3.3.Her öğrenciye, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden en az bir proje, her dönem için her dersten performans görevi verilir. Proje ve performans görevleri öğrenci seviyesine uygun olur, dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilir (İGM.2009/37 sayılı Genelgesi).

3.4.Öğrencilerin çalışmaları kesinlikle birbiriyle kıyaslanmamalıdır. Öğrencilerin yaptıkları çalışmalara yorum getirirken öğretmen olumsuz eleştirilerde ve kesin yargılarda bulunmamaya özen göstermelidir. Öğrencileri farklı deneyimlere ve öğrenme yaşantılarına sevk etmeli, değişik yöntem ve teknikleri kullanmalarına özendirici rehber rolünde olmalıdır.

3.5. Çalışmalarda, genel düzeyin üstünde ilgi ve çabalar gösteren, kazanımlar çerçevesinde ilginç yaklaşımları olan öğrenciler dikkatle ve titizlikle izlenmeye alınmalıdır. Bu tür öğrencilerin velileri ile özel görüşmeler yapılarak, yönlendirmelere gidilmelidir. Bu  yönlerini daha çok ortaya çıkarmak ve atak yapmalarını sağlamak amacıyla öğrenci velisiyle görüşülerek malzeme, kitap, katalog desteği sağlanmalı böylece sınıfın genel düzeyinin üstünde çalışmalar yapmaya yönlendirilmelidir.

3.6.Ders içi performans notu verirken öğretmen tercihine göre gözlem formları, kontrol listeleri veya derecelendirme ölçekleri kullanabilir.

3.7.Öğrenci ürün dosyasındaki çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik hazırlanan dereceli puanlama anahtarı ile her dönem için, dönem sonunda bir puanla değerlendirilir.Ürün dosyasının değerlendirilmesinde öğrencinin gelişimi de izlenir. Ürün dosyasının öğrenciler tarafından, programlardaki açıklamalar doğrultusunda tutmaları ve velilerin incelemesi sağlanır ( İGM.2006/95 sayılı Genelgesi).

3.8.Öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciler belirli ölçütler doğrultusunda kendilerini ve akranlarını değerlendirirler. Öz değerlendirme yapmak amacıyla açık uçlu sorular, sözel ifadeler ya da formlar kullanılır. Öz değerlendirme çalışmaları öğretmenlerin uygun gördükleri sıklıkta yapılır. Öz değerlendirme çalışmalarıyla öğrencilere not verilmez. Sonuçlar öğrencinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kullanılır.

3.9.Görsel sanatlar dersinde performansı belirlemeye yönelik çalışmalar bir bütünlük arz ettiğinden tek baslık altında değerlendirilir.Ders islenişleri; ders hazırlığı, motivasyon, bilgiyi paylaşma, uygulama ve değerlendirmeden oluşmaktadır. Bu basamaklardan herhangi birinde ya da birden fazla basamakta kazanımlara ya da hedeflenen becerilere ulaşmak için öğrencilere çeşitli performans görevleri verilir.

3.10.  Ders saatinin 1–3. sınıflarda 2, 4–8. sınıflarda 1 saat olması sebebiyle öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar 1–3. sınıflarda en az 3 puanla, 4–8. sınıflarda ise en az 2 puanla değerlendirilir (Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının  16/12/2007 tarih ve 10679 sayılı yazısı).

3.11.  Görsel sanatlar dersinde, öğrencinin ders ve etkinliklere katılımı ile performans görevi İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde tanımlandığı gibidir. Buna göre, öğrencinin öğretim etkinliklerine; soru sorma, alıştırma yapma, çalışma kâğıtlarını doldurma, tartışmalara katılma, sorumluluk alma, verilen görevi isteyerek zamanında yapma ve benzeri çabalarıyla katkıda bulunmasını gerektirir.

3.12.   Öğrencilerin başarıları; sınavlar, proje ve öğrenci performansını belirlemeye yönelik çalışmalar yaptırılarak değerlendirilir (İKY. Madde:32).

3.13.  Yazılı sınav kâğıtları ile öğrencilerin hazırladıkları proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri bir yıl süre ile saklanır (İKY. Madde:40).

3.14.   Proje ve performans görevleri öğretmence değerlendirildikten sonra öğrencilere iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır (İKY. Madde:40).

3.15.  Sınav zamanı en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur ve bir günde iki sınavdan fazla sınav yapılmaz. İKY. Madde:36)

3.16.  Sınıf seviyesine göre yetersizliği görülen öğrenciler için gerekli tedbirler alınır ve bunların sınıf tekrarı ile ilgili olarak yönetmelik emirleri yerine getirilir (İKY. Madde:47)

3.17.  Kaynaştırma öğrencilerin başarıları; BEP’ leri dikkate alınarak sınav, proje ve öğrenci performansını belirlemeye yönelik çalışmalarla değerlendirilir. Kaynaştırma öğrencilerine sınıf tekrarı yaptırılmaz.(İKY Madde:32,47).

3.18.  Öğrencilere verilen puanlar e okul sistemindeki Öğretmen Not Çizelgesine zamanında işlenir (İKY. Madde:41).

4.Sınıf Rehber Öğretmeni Olması Halinde:

MEB. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 51.Maddesine Uygun Olarak;

4.1.      Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfının yıllık çalışmalar plânlanır ve bu plânlamanın bir örneği rehberlik ve psikolojik danışma servisine verilir.

4.2.      Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Rehberlik dersinde; Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür.

4.3.      Sınıf başkanını, ders yılı başında öğrenciler arasından seçimle belirler (İKY. Madde:137).

4.4.      Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği içinde yürütür.

4.5.      Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği içinde inceleyip, değerlendirir.

4.6.      Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur.

4.7.      Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir.

4.8.       Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda kulüplere yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla iş birliği yapar.

4.9.      İlköğretimde Yöneltme Yönergesinin 10. maddesi gereği:

4.10.   Yöneltme çalışmaları kapsamında kullanılabilecek bireyi tanıma tekniklerinden de yararlanarak öğrenci hakkında bilgi toplar, öğrenciyi ve gerekli durumlarda veliyi bilgilendirir ve özel ve kişisel olanların gizliliğine gerekli önemi verir.

4.11.   Branş öğretmenlerinden gelen sınıf gözlem formlarındaki gözlem sonuçlarını, mayıs ayında yapılacak olan veli bilgilendirme toplantısına kadar her öğrenci için gözlem raporuna işler, raporun bir nüshasını toplantıda velilere dağıtır, bir örneğini de öğrenci dosyasında ait olduğu yılsonuna kadar saklar.

4.12.   Bilgi akışının sağlanabilmesi için öğrenci dosyalarını, şube rehber öğretmeni değişikliğinde okul yönetimine teslim edilir.

4.13.   Üstün yetenekli öğrenciler ile özel eğitime alınması gereken öğrencilerin belirlenmesi ve yöneltilmelerinin sağlıklı yapılabilmesi için -varsa- okulundaki rehberlik ve psikolojik danışma servisi, -yoksa- bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezi ile işbirliği yapar.

4.14.   Öğrencileri, akademik başarının üst öğrenim kurumlarına geçişteki önemi hakkında bilgilendirir, Öğrencilere meslek alanları ve üst öğrenim kurumlarını tanıtmak için okul yönetimi ve rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği yaparak dokümanlar temin edip etkinlikler düzenler.

4.15.  Yöneltme sürecinde rehber öğretmen ile iş birliği yapar.

4.16.   8 inci sınıf şube rehber öğretmeni, yöneltme öneri kurulu toplantısına kadar her öğrencinin yöneltme öneri formunun; “İlgi ve Yetenekler, Kişilik Özellikleri, Akademik Başarısı, Katıldığı Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Öğrenci ve Veli Görüşü” bölümlerini doldurur.

4.17.   8 inci sınıf şube rehber öğretmeni olması halinde, rehber öğretmenle birlikte gözlem raporları ve öğrenci dosyasındaki bilgilerden yararlanarak her öğrenci için eğitim programı önerisi hazırlar, yöneltme öneri formunun “Öneri” bölümünü doldurur, eğitim programı önerisi hazırlanırken yöneltme öneri formundaki bilgiler esas alınır ve öğrencinin ilköğretimi süresince elde edilen tüm gözlem sonuçları ve akademik başarısı bir bütünlük içinde değerlendirilir. Öğrenciye güzel sanatlar eğitimi önerilmesi durumunda, yöneltme öneri formunda bu öneriye temel teşkil eden dersin öğretmeninin imzasına yer verilir.

4.18.   8 inci sınıf şube rehber öğretmeni olması halinde yöneltme öneri kuruluna katılıp, sınıfındaki her öğrencinin yöneltme önerisini gerekçeleri ile birlikte kurula açıklayıp kurulun onayına sunar.

5. MEB. İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ile ilgili olarak;

5.1. Toplum hizmeti çalışmalarında toplumsal sorumluluk kazandırma amaçlanır.

5.2. Öğrenci kulüpleri, yönetmeliğin 10. Maddesindeki esaslar göz önünde bulundurularak oluşturulur.

5.3. Öğretmen, rehber öğretmeni olduğu sınıfın öğrencilerinin tamamının en az bir öğrenci kulübüne üye olmasını sağlar, sınıfın öğrencilerinin hangi kulüpte görev aldığını gösterir listeyi hazırlayıp ilgililere verir. (İOKSEY.Madde:11/c-d)

5.4. Kulüp çalışmalarında, yönetmeliğin 7. Maddesindeki esaslara uyulur.

5.5. Sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlik çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunabilir. (İOKSEY. Madde:7/d),

5.6. Öğrenciler, toplum hizmeti çalışmalarını, yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun yıllık çalışma planı (ek.3) veya sosyal etkinlik proje öneri formu (ek.4) hazırlayarak danışman öğretmene imzalattıktan sonra etkinliklerini sürdürür. (İOKSEY. Madde:7/ı, 13/a,b)

5.7. Çalışmalar projelendiriliyorsa, sosyal etkinlik proje öneri formu (ek.4) yanında sosyal etkinlik proje uygulama takvimi (ek.6) hazırlanıp, çalışmalar sonunda sosyal etkinlik proje sonuç raporu (ek.5) düzenlenir. (İOKSEY. Madde:7/ı,13/a,b)

5.8. Öğrencilere, 1-3.sınıflarda 5 saat, 4–8. sınıflarda 10 saat toplum hizmeti çalışmaları planlı olarak yaptırılır. (İOKSEY. Madde:13/c)

5.9. Danışman Öğretmen; Kulübün öğrenci sayısını sosyal etkinlik kuruluna bildirir. Yazışmaları koordine eder. Çalışmalara gerekli rehberliği yapar. Çalışmaları değerlendirir, takip eder, sonucu sosyal etkinlik kuruluna bildirir. (İOKSEY. Madde:15/a-ı).

5.10.   Sınıf/şube rehber öğretmeni; kulüpler hakkında öğrencileri bilgilendirir. Öğrencilerin istediği kulübe üye olmasını sağlar ve bu konuda danışman öğretmenle iş birliği yapar. Sınıf öğrenci listesini danışman öğretmene ve okul yönetimine ayrı-ayrı verir. Yapılabilecek toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır ve öğrencileri ilgilerine göre toplum hizmetine yönlendirip onlara kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarında rehberlik ve danışmanlık yapar. Proje çalışmalarında veli ile iş birliği içinde bulunur. Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilik içinde okul yönetimine bildirir (İOKSEY. Madde:16/a-j).

5.11.   Danışman öğretmen, öğrenci kulüp temsilcisinin ve öğrencilerin görevlerini yapmasını sağlar. (İOKSEY. Madde: 18/a-f, 19/a-f).

5.12.   Öğrenci kulüpleri ile toplum hizmeti çalışmalarını tanıtıcı nitelikte duyuru, dergi, gazete ve yıllık çıkarılmasına katkı sağlar. (İOKSEY. Madde:24/a-ı/1-14).

5.13.   Çeşitli gösteri, seminer, konferans, panel ve benzeri etkinlikler (İOKSEY. Madde:25/a-d) ile tiyatro (İOKSEY. Madde:26/a-ı), düzenlenmesine katkı sağlar.

5.14.   Amaca ve konunun özelliğine göre; geziler planlanır ve düzenlenir. Yapılacak geziler ve gezilerle ilgili iş ve işlemler MEB. İOK. Sosyal Etkinlik Yönetmeliğinin 21/a-g Maddelerine uygun yapılır.

5.15.   Gözlem, inceleme ve araştırma yaptırılarak, öğrenciler inceleme ve araştırmaya yönlendirilir.

5.16.   Görev seçiminde öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda rehberlik yapılır.

5.17.   Proje ve performans görevleri belirlenen ölçütlerle değerlendirilir.

5.18.   Sınıf seviyesine uygun olarak İstiklal Marşı ve anlamı öğretilir.

5.19.   Sınıf seviyesine uygun olarak Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi öğretilir.

5.20.   Atatürk İlke ve devrimleri; bilgi, duygu ve davranış düzeyinde kavratılır.

5.21.   Öğretmen Türk dilini doğru kullanır.

5.22.   Öğrencilerin bitişik eğik yazı yazma kurallarına uymaları sağlanır.

5.23.   Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılır.

5.24.   Türkçe dersinde, Kitap Okuma ve Şiir Okuma ve Okuma Gelişim dosyası tutulur.

5.25.   01.11.2007 tarih ve 3320 sayılı Valilik Oluru gereğince, “Ankara Okuyor” projesi kapsamında, sınıfta her gün dönüşümlü olarak farklı ders saatlerinde 20 dakikalık okuma saati uygulanır.

 1. 6.      Sınıflarda özel eğitimi gerektiren öğrencilerle ilgili etkinlikleri yürütme

6.1. Kaynaştırma eğitimine alınmış öğrenciler için BEP (Bireysel Eğitim Planı)  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 69’uncu maddesine uygun olarak hazırlanır (İKY. Madde:32/h). Eğitim öğretimleri BEP çerçevesinde yapılır.

6.2. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim-öğretim ile ilgili iş ve işlemleri Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine ve 2008/60 Genelgeye uygun olarak yürütülür.

6.3. Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin yetersizlik türü, eğitim performansı ve ihtiyacına göre; araç-gereç, eğitim materyalleri, öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanması ile ilgili düzenlemeler yapılır. ( ÖEHY. Madde:23).

6.4. Öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda bire bir eğitim yapılır. (ÖEHY. Madde:59)

6.5. Kaynaştırma yolu ile eğitimlerine devam eden öğrencilerin BEP’ larına göre ölçme ve değerlendirilmesi yapılır. Başarılarının değerlendirilmesinde yönetmelik esaslarına uyulur (ÖEHY. Madde:24).

6.6. Kaynaştırma uygulaması yapılan sınıftaki diğer öğrenciler ve aileler, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin özellikleri hakkında bilgilendirilir.  (ÖEHY. Madde:27/f).

YÖNETİM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

7.1.Okulun Stratejik Planını hakkında bilgisi olur, planın hazırlanmasına katkı sağlar.

7.2. Okulun Misyonu ve Vizyon hakkında bilgi sahibi olur.

7.3. Kalite Kurulu ve kalite geliştirme ekiplerinde görev alır.

7.4. Okul Gelişim Yönetim Ekibi ve Toplam Kalite Yönetimi uygulama çalışmalarına katkı sağlar.

7.5. Okuldaki sosyal faaliyetlere katılır.

7.6. Okul çalışanları ile olumlu ilişkiler kurar.

7.7. Nöbetçi öğretmenlik görevini yerine getirir ve nöbet defterini işler.

7.8. 4207 Sayılı Kanun ve 2008/6 sayılı Başbakanlık genelgesi gereği sigara yasağına uyar.

7.9. Okul içinde Kılık Kıyafet Yönetmeliği hükümlerine uyar.

7.10.  Okulda kurulan komisyonlarında görev alır. Okul kantini, okul kooperatifi, yemekhane, taşıma ve servis araçları iş ve işlemlerindeki görevleri yapar.

7.11.  Okul aile birliği faaliyetlerine katkı sağlar.

KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM

8.1.Öğrencileri, okulunu ve öğretmenlik mesleğini sever, benimser ve örnek olur.

8.2. Mesleğin ve görevinin gerektirdiği ilke ve kurallara uyar.

8.3. Mesleğin saygınlığına uygun davranır.

8.4. Kendini yetiştirmek için eğitimle ilgili eserleri okur, eğitim içerikli süreli yayınları takip eder, mevzuatı ve çağdaş öğretim stratejilerini izler ve uygular.

8.5. İhtiyaç duyduğu alanlarda hizmet içi eğitimi seminerlerine katılım için müracaatta bulunur.

8.6. Alanıyla ilgili seminer, konferans gibi etkinliklere konuşmacı veya dinleyici olarak katılabilir.

8.7. Teknolojiyi kişisel ve mesleki alanda etkili kullanabilmek için kurslara katılır.

OKUTTUĞU DERSLE İLGİLİ DEFTER, DOSYA VE KAYITLARI TUTMA

9.1.Ders defterine uygulanan etkinliğin adını veya etkinliğin ilgili olduğu kazanımı yazar ve imzalar.

9.2.Günlük devam takip yoklama fişini doldurur ve imzalar.

9.3.Öğrenci Gelişim Dosyalarını e-okul ortamında zamanında işler (İKY. Madde:23).

9.4.Şube ve Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarına katılır ve toplantı ile ilgili tutanakların bir örneğini dosyasında bulundurur.

9.5.İş takvimi ve yıllık çalışma programı hazırlar.

9.6.Yazılı sınav kâğıtları ve cevap anahtarlarını hazır bulundurur.

9.7.Öz değerlendirme ölçekleri, öğrenci ürün dosyaları değerlendirme formu, grup değerlendirme formu, öğrenci gözlem formu, proje ve performans değerlendirme formları akran değerlendirme formu.

9.8.Aday öğretmenler, adaylık çalışmalarını dosyalar.

9.9.Sınıf Rehberlik Dosyasında: şube rehberlik yılık planı, rehberlik ders planları, öğrenci tanıma-gözlem formları, sınıf veli toplantı tutanakları, uygulanan test, anket ve formlar, proje görevi tercih dilekçeleri ve dağıtım listesi, Öğrencilerin hangi kulüplerde görev aldığı ve öğrencilerin hangi toplum hizmeti yürüttüğünü gösteren listesi, Sosyal etkinlikler danışman öğretmen değerlendirme formu bulundurulur.

9.10.  Sosyal Etkinlikler Dosyası içinde: Sosyal etkinlikler yıllık çalışma planı (Ek-3), kulüp öğrenci listesi ve toplum hizmeti yapacakların listesi, faaliyetlere ait dokümanları bulundurulur.

9.11.  Milli Bayramlar, belirli gün ve haftalarda düzenlenecek törenlere katılır ve görev alır.

9.12.  Mesleki toplantılara katılır, görev alır ve katkıda bulunur.

9.13.  Mesleki eserleri ve eğitim alanındaki yeni gelişmeleri takip eder.

9.14.  Çevreyi tanır ve çevrenin değer yargılarına saygı duyar.

9.15.  Veli toplantıları dışında da velilerle birebir görüşmeler yapar. Bu görüşmelerle ilgili kayıtları tutar.

9.16.  Eğitim-öğretim etkinliklerine velilerin ve çevrenin katkılarını sağlar.

9.17.  Yaptığı eğitsel ve kültürel etkinlikleri çevreye yansıtır.

9.18.  Öğrencilerinde çevre bilinci oluşturur.

9.19.  Çevre incelemesi yapar ve olanları günceleştirir ve öğrencilerinin çevreyi tanımasında ve çevre bilinci geliştirmesinde bunlardan faydalanır.

9.20.  MEB. İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge (TD.2611) gereği; yetiştirici sınıf açılmasına yönelik çalışmalara katılır, bu çocukların okula kazandırılmaları için oluşturulan ikna ekiplerinde görev alır, alan taramalarına katılır veya Yetiştirici Sınıflarda görev alır.

Not:

Program geliştirme kavramı sürekli değişim ilkesini de barındırmaktadır. Bu çerçevede ilköğretim kurumlarında okutulan derslerin öğretim programında zaman-zaman bazı değişiklikler yapılmakta olup, bu değişikliklerin son hali, http://ttkb.meb.gov.tr, http://iogm.meb.gov.tr ve http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/ modules.php?name= Downloads&d_op=viewdownload&cid=74 internet adresinde yayımlanmaktadır. İlgili değişiklikler bu adreslerden takip edilerek indirilebilir

KAYNAKÇA

 1. 1.      MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (İKY)
 2. 2.      MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği (KTY)
 3. 3.      MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (SEY)
 4. 4.      MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (ÖEHY)
 5. 5.      MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (RPDHY)
 6. 6.      MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği (OKY)
 7. 7.      İlköğretimde Yöneltme Yönergesi (İYY)
 8. 8.      MEB Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi (ÖÖKASY)
 9. 9.      MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge (Planlama Yönergesi)
 10. 10.  Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı (GSDÖP)

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s